PTE General — Level 4: Advanced Communication

Для кого призначений цей тест?

Цей тест призначений для кандидатiв, якi вступають до англомовних ВНЗ i/або бажають продемонструвати поглиблений рiвень знання англійської мови пiд час навчання, у суспiльному життi та у професiйному спiлкуваннi.

Кандидати повиннi розумiти явне i приховане (неявне) значення широкого ряду усних i письмових комунiкацiй пiд час навчання, у суспiльному життi й у професiйному спiлкуваннi, та висловлювати свої думки у письмовiй та уснiй формi точно, адекватно i стилистично грамотно.

Якою є структура тесту?

Тест складається з письмової (2 години 30 хвилин) i усної (8 хвилин) частин. Письмовий тест складається з дев’яти завдань, пов’язаних з певною темою. Для рiвня Level 4 Advanced Communication тема повинна бути, як правило, загальною, такою як “Забруднення навколишнього середовища” або “Охорона навколишнього середовища”.

Тут ви знайдете пiдручники, тести i навчальнi посiбники для екзамену PTE General Level 4.

Письмовий тест (2 години 30 хвилин)

Завдання Навичка Опис
1 Аудiювання Вибiр з 3-х запропонованих варiантiв
2 Аудiювання i письмо Диктант
3 Аудiювання Текст, закiнчити фразу
4 Читання Заповнити пропуски (вибiр з 3-х варiантiв)
5 Читання Вибiр з 3-х варiантiв малюнкiв
6 Читання Вiдповiдi на питання до тексту
7 Читання Текст, закiнчити фразу
8 Письмо Написати письмо (120-150 слiв)
9 Письмо Написати текст (200-250 слiв)

Усний тест (8 хвилин)

Усний тест – це взаємодiя мiж кандидатом i екзаменатором. Усний тест складається з 4 частин:

  1. Розповiдь про себе (монолог)
  2. Дискусiя
  3. Опис картинки
  4. Рольова гра