PTE General — Level 3: Upper Intermediate Communication

Для кого призначений цей тест?

Цей тест призначений для кандидатiв з рiвнем знання англійської мови вище середнього, який є достатнiм для використання пiд час навчання, роботи, подорожей та в iнших повсякденних ситуацiях.

Кандидати повиннi розумiти i реагувати вiдповiдним чином, в уснiй та письмовий формi, на iнформацiю та погляди пiд час навчання, роботи, подорожей та в iнших повсякденних життєвих ситуацiях.

Якою є структура тесту?

Тест складається з письмової (2 години) i усної (7 хвилин) частин. Письмовий тест складається з дев’яти завдань, пов’язаних з визначеною темою. Для рiвня Level 3 Upper Intermediate тема повинна бути, як правило, загальною, такою як “Забруднення навколишнього середовища” або “Охорона навколишнього середовища”.

Тут ви знайдете пiдручники, тести i навчальнi посiбники для екзамену PTE General Level 3.

Письмовий тест (2 години)

Завдання Навичка Опис
1 Аудiювання Вибiр з 3-х запропонованих варiантiв
2 Аудiювання i письмо Диктант
3 Аудiювання Текст, закiнчити фразу
4 Читання Заповнити пропуски (вибiр з 3-х варiантiв)
5 Читання Вибiр з 3-х варiантiв малюнкiв
6 Читання Вiдповiдi на питання до тексту
7 Читання Текст, закiнчити фразу
8 Письмо Написати письмо (90-120 слiв)
9 Письмо Написати текст (150-200 слiв)

Усний тест (7 хвилин)

Усний тест – це взаємодiя мiж кандидатом i екзаменатором. Усний тест складається з 4 частин:

  1. Розповiдь про себе (монолог)
  2. Дискусiя
  3. Опис картинки
  4. Рольова гра