PTE General — Level 2: Intermediate Communication

Для кого призначений цей тест?

Цей тест призначений для кандидатiв з середнiм рiвнем знання англійської мови, який є достатнiм для спiлкування пiд час навчання, роботи, подорожей та в iнших повсякденних ситуацiях.

Кандидати повиннi розумiти i висловлювати, письмово i усно, думки, почуття, погляди у повсякденних ситуацiях, використовуючи простi мовнi конструкції.

Якою є структура тесту?

Тест складається з письмової (1 година 35 хвилин) i усної (7 хвилин) частин. Письмовий тест складається з дев’яти завдань, пов’язаних з визначеною темою. Для рiвня Level 2 Intermediate Communication тема, як правило, пов’язана зi знайомими повсякденними ситуацiями, такими як “Дом” або “Покупки”.

Тут ви знайдете пiдручники, тести i навчальнi посiбники для екзамену PTE General Level 2.

Письмовий тест (1 год 35 хвилин)

Завдання Навичка Опис
1 Аудiювання Вибiр з 3-х запропонованих варiантiв
2 Аудiювання i письмо Диктант
3 Аудiювання Текст, закiнчити фразу
4 Читання Заповнити пропуски (вибiр з 3-х варiантiв)
5 Читання Вибiр з 3-х варiантiв малюнкiв
6 Читання Вiдповiдi на питання до тексту
7 Читання Текст, закiнчити фразу
8 Письмо Написати письмо (70-90 слiв)
9 Письмо Написати текст (100-150 слiв)

Усний тест (7 хвилин)

Усний тест – це взаємодiя мiж кандидатом i екзаменатором. Усний тест складається з 3 частин:

  1. Розповiдь про себе (монолог)
  2. Дискусiя
  3. Опис картинки
  4. Рольова гра