PTE General

Pearson Test of English General (PTE General) – це мiжнародний екзамен з загальної англiйської, призначений для оцiнки рiвня володiння англійською мовою.

PTE General складається з двох частин: письмової (аудiювання, письмо i читання) та усної. Екзаменацiйнi роботи учасникiв тестування перевiряють квалiфiкованi екзаменатори у Великій Британії. Усний тест проводять сертифiкованi екзаменатори у мiсцевих центрах тестування, i його результати також надсилають у Велику Британію для перевiрки.

Всi рiвнi екзамену PTE General вiдповiдають Загальноєвропейськiй системi оцiнки знання iноземних мов (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Велика Британiя (Office of Qualifications and Examinations Regulation – державна организацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть екзаменiв i тестiв в Англiї та Пiвнiчнiй Iрландiї).

Icнує шiсть рiвнiв екзамену PTE General.

Рiвень комунiкацiї

Загальноєвропейська система

Pearson Test of English

Тривалiсть экзамену (письмова частина)

Тривалiсть экзамену (усна частина)

Foundation A1 Level A1 1 год 15 хв 5 хв
Elementary A2 Level 1 1 год 35 хв 5 хв
Intermediate B1 Level 2 1 год 35 хв 7 хв
Upper Intermediate B2 Level 3 2 год 7 хв
Advanced C1 Level 4 2 год 30 хв 8 хв
Proficient C2 Level 5 2 год 55 хв 8 хв

Level A1 (Рiвень A1):

Даний екзамен призначений для пiдтвердження знання основ англiйської мови, достатнiх для спiлкування у повсякденних ситуацiях i подорожах.

Level 1 (Рiвень 1):

Даний екзамен призначений для пiдтвердження початкового рiвня знання англiйської мови, достатнього для бiльш вiльного спiлкування у повсякденних ситуацiях i подорожах.

Level 2 (Рiвень 2):

Даний екзамен призначений для пiдтвердження середнього рiвня володiння англiйською мовою, достатнього для використання у повсякденних ситуацiях, на роботi i подорожах.

Level 3 (Рiвень 3):

Даний екзамен призначений для пiдтвердження достатньо високого рiвня володiння англiйською мовою, необхiдного для вiльного використання у рiзних комунiкативних ситуацiях.

Level 4 (Рiвень 4):

Даний екзамен призначений для пiдтвердження поглибленого рiвня володiння англiйською мовою. Сертифiкат рiвня 4 вважається достатнiм для вступу до визначених унiверситетiв Великобританiї.

Level 5 (Рiвень 5):

Даний екзамен призначений для пiдтвердження професiйного рiвня володiння англiйською мовою. Сертифiкат рiвня 5 вважається достатнiм для вступу до визначених унiверситетiв Великобританiї.

Переваги PTE General

Екзамен PTE General всебiчно оцiнює комунiкативну компетенцiю учасника тестування, перевiряючи всi основнi мовнi навички (аудiювання, читання, говорiння i письмо).

Тестовi завдання складенi у тому ж форматi, що i завдання, якi виконуються учнями у класi. Це дає кандидатам можливiсть максимально проявити себе та продемонструвати всi свої знання, не концентруючись на специфiчних стратегiях та особливостях формату екзамену.

В завданнях тесту використовуються реальнi життєвi ситуацiї та завдання, такi як написання e-mail повiдомлень, розумiння усної та письмової мови, участь у розмовi та iн.

Система оцiнювання

PTE General Level A1 – Level 4

(C) Склав на рiвень (pass): 50 – 59

(B) Склав вище рiвня (merit): 60 – 69

(A) Склав значно вище рiвня (distinction): вiд 70 та вище

PTE General Level 5

(C) Складено (pass): 60 або вище

(B) Добре (merit): 70 – 79

(A) З відзнакою (distinction): 80 або вище