Новий PTE General

Намагаючись пiдтримувати найвищі стандарти тестування з англiйської мови, ми представляємо оновлену версiю екзаменiв Pearson Test of English General (PTE General), яка набирає чинностi з листопада 2010. Бiльше 25 рокiв тести PTE General були надiйним та визнаним у всьому свiтi засобом оцiнювання знань носiїв iнших мов, їх здатностi здiйснювати комунiкацiї англiйською мовою. Але йшов час, та змiнювались очiкування клiєнтiв та їх уявлення про те, якими повиннi бути мовнi тести, тому тести теж змiнювалися та розвивалися.

Оновленi тести PTE General є новим етапом цього процесу розвитку, у той же час залишаючись актуальним, точним та мотивуючим iнструментом оцiнювання знань сучасних учнiв. Оновленi варiанти екзаменiв пройшли багатомiсячне тестування, i в них врахованi думки вчителiв, кандидатiв та представникiв центрiв тестування, а також критичнi зауваження фахiвцiв з мовного тестування.

Тут ви знайдете пiдручники, тести і навчальнi посiбники з оновлених тестів PTE General.

Що змiнилося:

 • Завдань стало бiльше, але самi завдання бiльш короткi. Завдяки цьому час, що відводиться на тест, не змiнився.
 • При аудiюваннi частин 1 i 2 запис прослуховується тими, хто складає екзамен, тiльки один раз, тому що це бiльш природнi умови сприйняття усної мови у життi.
 • При аудiюваннi частини 3 запис прослуховується тими, хто складає екзамен, два рази, щоб допомогти їм у сприйняттi довгого фрагменту тексту.
 • З’явився новий формат завдання у письмовiй частинi: диктант. Кандидати слухають аудиозапис тексту, а потiм пишуть диктант, попередньо прослуховуючи частини тексту, якi треба записати.
 • Складання усного екзамену «сам на сам» (тобто викладач приймає екзамен у одного студента, а не у двох одночасно, як було ранiше).
 • Три зв’язанi теми для кожного тесту, а не одна центральна тема, як було ранiше.
 • В аудiоматерiалах є розмовна англiйська, а також окрiм британського варiанту англiйської мови, доданi аудiозаписи американської та австралiйської англiйської.

Що не змiнилося:

 • Призначення тесту та його цiльова аудиторiя
 • Оцiнювання всiх чотирьох мовних навичок
 • Реалiстичнi та знайомi типи завдань
 • Вiдповiднiсть вимогам CEF
 • Правила проведення та розклад екзаменiв
 • Оцiнки — вiдмiнно (Distinction), добре (Merit), задовiльно (Pass) та незадовiльно (Fail)
 • Оцiнювання робiт екзаменацiйним бюро Edexcel
 • Схвалення OFQUAL (Office of Qualifications and Examinations Regulation – це урядова органiзацiя, яка наглядає та регулює стандарти та якiсть екзаменiв i тестiв в Англiї та Пiвнiчнiй Iрландiї).

Докладніше про New PTE General (pdf)